Spring naar content

Wij hechten grote waarde aan de relatie met onze belanghouders. Om onze doelstellingen te bereiken hebben we elkaar nodig. Onze huurders(organisaties), de leden van de colleges van B&W en de gemeenteraadsleden van onze kerngemeenten willen we invloed bieden op onze strategische keuzes. Dit doen we in wederkerigheid, dus niet vrijblijvend. Huurdersorganisaties en gemeenten zijn volwaardige partijen bij het overleg over de te maken prestatieafspraken. Netwerkpartners zijn partijen waarmee we samenwerken. Daarmee hebben we een professionele werkrelatie die verder gaat dan een puur zakelijke klant-leveranciersverhouding.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Jongerenwerk ‘Jij op Tholen’ zoekt de jeugd op: "We willen luisteren naar jongeren en hun wensen horen"

Angela van den Oudenaarde, jongerenwerker in de gemeente Tholen

Lees verder

Jongerenwerk ‘Jij op Tholen’ zoekt de jeugd op: "We willen luisteren naar jongeren en hun wensen horen"

Angela van den Oudenaarde, jongerenwerker in de gemeente Tholen

In een tijd van online onderwijs missen veel jongeren hun vrienden. Soms zijn ze hun leuke bijbaan in de horeca kwijt. Niet zelden solliciteren jonge werkzoekenden zonder resultaat. En wie graag op zichzelf wil gaan wonen, loopt tegen muren aan: er is veel vraag naar woningen onder jongeren en starters, maar weinig aanbod. Het zijn zomaar wat signalen die Angela van Oudenaarde als jongerenwerker in de gemeente Tholen regelmatig hoort. “Sommige jongeren zijn veel kwijtgeraakt door de coronacrisis.”

Jij op Tholen
Een klein half jaar is ze nu bezig, samen met haar collega Evy Janse onder de noemer Jij op Tholen. Ook de buurtsportcoaches van de gemeente Tholen zijn ondergebracht bij Jij op Tholen. De in Sint-Annaland geboren en getogen Angela (30) voelt zich in haar nieuwe functie helemaal op haar plek. “Je kent de gemeente. Dat is wel een voordeel.” Wat ze allemaal doet? Angela moet lachen: haar werk laat zich niet zo gemakkelijk omschrijven. Ja, jongeren ondersteunen bij hun vragen, een luisterend oor bieden, activiteiten organiseren voor jeugd en jongeren tot 23 jaar, in gesprek gaan met de doelgroep, zo ongeveer staat het op papier. Maar hoe kom je in contact met al die jongeren, in een tijd dat corona zorgt voor lege straten en met alle zaaltjes verplicht op slot? Facebook, Instagram en TikTok zijn handige hulpmiddelen. Achter het bureau zitten, dat werkt volgens Angela in ieder geval niet. “Je moet de jeugd opzoeken, naar ze luisteren, weten wat ze willen en er mee aan de slag gaan.”

Preventief werken
Angela laat geregeld haar gezicht zien op trapveldjes, in alle kernen op Tholen en Sint Philipsland. “Je moet oppassen dat je niet steeds hetzelfde groepje jongeren bereikt. We willen graag een vertrouwensrelatie opbouwen met de jeugd. We kijken naar wat er goed gaat, maar zien het ook tijdig als het minder goed gaat met iemand. Zo kunnen we preventief werken en een jongere helpen om de zaken weer snel op de rit te krijgen.”

Jongerenwerker_Angela
Angela van den Oudenaarde werkt als jongerenwerker in de gemeente Tholen. ‘We
willen graag een vertrouwensrelatie opbouwen met de jeugd.’

Samenwerking huurders en huurdersorganisaties

In ons werkgebied zijn vijf huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) actief:

  • Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom
  • Huurdersbelangenvereniging Halsteren-Lepelstraat
  • Huurdersvereniging Steeds Rianter Wonen (Steenbergen)
  • Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk (Tholen)
  • Huurdersbelangenvereniging Putte

De laatste vier zijn verenigd in een Platform van Huurdersbelangenvereniging.
Al jaren werken we intensief samen met onze huurderorganisaties. Zij zijn onze gesprekspartner als het gaat om onderwerpen of beleidskeuzes die voor alle huurders van belang zijn.

Zowel op strategisch als op tactisch/operationeel niveau vindt regelmatig overleg plaats. Toch is het goed om eens kritisch te kijken naar de overlegstructuur en deze gezamenlijk te evalueren. Wat werkt goed en waar kan het beter? Dat hebben we in 2021 gedaan. Op basis van die evaluatie zijn als proef een paar aanpassingen doorgevoerd; er is een kwartaaloverleg met de directeur Klant & Gebied toegevoegd en de gebiedscoördinator neemt voortaan ook deel aan het lokale periodieke overleg met de individuele huurdersorganisatie.

In 2021 kregen de huurdersorganisaties weer over verschillende onderwerpen informatie en  bespraken we onderwerpen als woonlasten en betaalbaarheid. Zij gaven ons advies over o.a. de jaarlijkse huurverhoging, de update van een aantal wijken- en kernenvisies, de herontwikkeling van een aantal locaties en een sociaal statuut bij groot onderhoud en renovatie.

De huurdersverenigingen overlegden in 2021 drie keer met de huurderscommissarissen, waaronder de voorzitter van de raad van commissarissen over de algemene gang van zaken en een aantal specifieke aandachtspunten van de huurdersverenigingen.

Een onderwerp dat helaas vanwege de Corona-maatregelen te weinig aandacht heeft gekregen, is de zoektocht naar andere vormen van huurdersparticipatie. Omdat we al langer zien dat de bereidheid van huurders om aan de bestaande, traditionele vormen (zoals een huurdersbelangenvereniging of een bewonerscommissie) deel te nemen is afgenomen, hebben we al eerder de intentie uitgesproken om hiermee gezamenlijk aan de slag te gaan.

Samenwerking met gemeenten

Wij werken intensief samen met de gemeenten in ons werkgebied. In deze samenwerking zoeken we het liefst naar bondgenootschap. Soms voor een specifieke buurt, soms voor een kern en soms voor de hele gemeente. Maar altijd vanuit het oogpunt dat we samen sterker staan. Samen bereiken we meer dan ieder individueel. Vanzelfsprekend vanuit ieders verantwoordelijkheid. Op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend niveau vindt veelvuldig overleg plaats; in 2021 was dat voornamelijk via de digitale weg.

‘We hebben in totaal 782 kilo afval opgehaald in de wijk’

Wijkbewoner Kadir Aktürk hoopt het verschil te maken: ‘Als we het nu niet doen, komen we in de toekomst in de problemen.’

Lees verder

‘We hebben in totaal 782 kilo afval opgehaald in de wijk’

Wijkbewoner Kadir Aktürk hoopt het verschil te maken: ‘Als we het nu niet doen, komen we in de toekomst in de problemen.’

Slapeloze nachten: ze zijn het gevolg van Kadirs grote hart voor een mooiere wereld. Terwijl zijn gedachten zich vullen met beelden van rondslingerend plastic en vuil, maakt hij zich zorgen over hoe onze planeet er over vijftig jaar uitziet. Hoe moet dat met onze kinderen en kleinkinderen? Kadir Aktürk  (30) besluit in actie te komen en laat zien dat je met kleine stapjes iets groots kunt bereiken…

Kadir ergert zich groen en geel aan de hoeveelheid afval dat rondslingert in zijn wijk Gageldonk. Vooral het plastic het plastic en vuil rondom de Vijverberg. Als hij zijn inzichten deelt met een ambulant begeleider van SDW komt zijn hulpvraag bij Zoom-In terecht. Bij Zoom-In werken wijkbewoners en organisaties in zorg, welzijn en wonen samen aan een vitalere wijk.

Buurtteam
Kadir en SDW hebben gesproken met WijZijn Traverse Groep, de gemeente en Stichting Samen Werken. Hieruit is een buurtteam opgezet van vijf vrijwilligers. Tweemaal per week gaan zij gezamenlijk vuil prikken in Gageldonk. Kadir: “Het grootste probleem is dat mensen het vuil klakkeloos op straat gooien. Wij kunnen nog zo hard ons best doen om de wijk schoon te maken, maar ik vind het veel belangrijker om bewoners bewust te maken van hun gedrag. Wat doet het gooien van vuil met onze natuur? Hoe kunnen we samen het gedrag van mensen hierin veranderen? Het is van belang dat mensen vanuit zichzelf het vuil oprapen en weggooien.”

Maatschappelijk belang
Kadir ziet het als zijn uitdaging om mensen actief te laten meewerken aan het schoonmaken van hun wijk. “Het opruimen van de wijk moet aantrekkelijk zijn voor kinderen. Ik denk aan het organiseren van een ‘opruimdag’ waarvoor ze een mooie beloning krijgen. Hierbij kunnen we scholen betrekken en inspelen om het maatschappelijk belang ervan.” Kadir noemt ook dat veel mensen niet weten dat je vuil ook gratis kunt wegbrengen. “Doordat bewoners betalen per vuilniszak die ze weggooien, dumpen ze het vuil naast de vuilnisbak. Dat is zonde en slecht voor het milieu. Terwijl als je afval sorteert, kun je het op zoveel plekken gratis wegbrengen.”

“Ik hoop dat we onze samenleving kunnen veranderen. Dat we allemaal milieubewuster met de wereld omgaan”

Toekomst
Na drie maanden tweewekelijks vuil opruimen in de wijk Gageldonk heeft het buurtteam al mooie stappen gemaakt. In totaal is er 782 kilo afval opgehaald in de wijk. “Daar hebben we met ons team veel moeite voor gedaan. Ik besef me tegelijk dat we dit niet kunnen blijven opbrengen. We moeten het probleem
aanpakken bij de oorzaak. Als we het nu niet doen, dan komen we in de toekomst in de problemen.” Kadir is blij dat het probleem steeds meer onder de aandacht komt. “Ik hoop dat we onze samenleving kunnen veranderen. Dat we allemaal milieubewuster met de wereld omgaan. Spreek een ander er gerust op aan als zij afval bewust of onbewust laten rondslingeren. Door allemaal ons steentje bij te dragen, kunnen we ons focussen op een betere wereld voor de toekomst!”

Steenbergen

De samenwerking met de gemeente Steenbergen is op dezelfde constructieve wijze als in 2020 voortgezet. De overlegstructuur is evenals in Bergen op Zoom als gevolg van de te maken prestatieafspraken intensief. Daarnaast worden bestuurlijk gevoelige dossiers afzonderlijk besproken en opgepakt.

In januari 2021 hebben we een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst staan afspraken tussen Stadlander, huurdersvereniging Steeds rianter Wonen, huurdersvereniging Fijn wonen, woningstichting Woonkwartier en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen.

De afspraken gelden van 2021 tot en met 2024 en gaan over het wonen in de gemeente Steenbergen. De Woningwet 2015 is de basis van deze afspraken.

De afspraken die gemaakt zijn tussen de partijen gaan onder andere over beschikbaarheid (aantal woningen en de toewijzing bij nieuwe verhuur), betaalbaarheid (huurprijs en gemeentelijke lasten), de kwaliteit en duurzaamheid van woningen.

In de afspraken staat ook dat er alles aangedaan wordt om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

 

 

Woensdrecht

De samenwerking en de relatie met de gemeente Woensdrecht is in 2021 verder verbeterd. De totstandkoming van één gezamenlijke jaarschijf 2021 van Stadlander én Woningstichting Woensdrecht, waar voorheen per corporatie altijd met een aparte jaarschijf werd gewerkt, heeft daar zeker aan bijgedragen. In december 2021 is deze jaarschijf door gemeente, huurdersbelangenverenigingen en beide corporaties ondertekend. Voor het afstemmen van de volkshuisvestelijk opgave op de sociale huurmarkt in de gemeente Woensdrecht is dit een flinke stap vooruit. Eén van de afspraken in de gezamenlijke jaarschijf 2022 is het gezamenlijk opstellen van een wijken- en kernenvisie door beide corporaties. Het  streven is om in 2022 te gaan werken aan meerjarige prestatieafspraken.

 

Gratis energie besparen, nu ook voor huurders

“Het klinkt als een cadeautje. En dat is het eigenlijk ook”

Marco Bakx, oud-directeur bij Stadlander

Lees verder

Gratis energie besparen, nu ook voor huurders

“Het klinkt als een cadeautje. En dat is het eigenlijk ook”

Marco Bakx, oud-directeur bij Stadlander

“Het klinkt als een cadeautje. En dat is het eigenlijk ook”, zegt Marco Bakx, oud-directeur van Stadlander. Hij doelt op de cadeaubonnen voor producten waarmee nu ook huurders eenvoudig energie kunnen besparen. De bonnen zijn 70 euro waard. Daarmee kun je bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen en een waterbesparende douchekop in huis halen.

De gemeente Steenbergen ontvangt, zoals veel gemeenten in Nederland, subsidie van het Rijk. Deze subsidie heet Regeling Reductie Energie Woningen (RREW) en is bedoeld voor energiebesparing in woningen. De gemeente Steenbergen zet de subsidie in voor cadeaubonnen voor inwoners. Eerst waren de cadeaubonnen alleen beschikbaar voor huiseigenaren. Nu zijn ze er ook voor huurders.

Energie besparen doe je samen
“Deze regeling stimuleert energiebesparing en sluit aan op de duurzame ambitie van Stadlander”, zegt Marco Bakx. “Wij gaan onze huurwoningen actief energiezuiniger en zelfs energieneutraal maken. Het is onze opdracht om de woningen in 2050 zoveel mogelijk CO2-neutraal te hebben. Stadlander heeft bijna 15.000 huurwoningen, dus dit kan niet allemaal in één keer. Huurders kunnen zelf ook aan energiebesparing doen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Vaak kun je er met eenvoudige maatregelen al voor zorgen dat de energierekening een stukje omlaag gaat. Dat is zonder meer welkom, zeker in deze tijd van stijgende prijzen. Zo’n cadeaubon van 70 euro maakt bezuinigen op energie nog makkelijker. Het is een simpele, laagdrempelige regeling, die Stadlander van harte stimuleert. Hoe? Door dit actief te promoten, de wijken in te gaan en te flyeren bij voedselbanken”, aldus Marco Bakx. “De bonnen zijn in te wisselen bij diverse lokale bouwmarkten of digitaal via een webshop.”

Zorg- en veiligheidshuis

In het Zorg- en Veiligheidshuis bespraken politie, justitie, zorg, gemeente en Stadlander in 2021 de aanpak van complexe problematiek. Voorbeelden zijn ernstige multi-probleemgezinnen of zorgmijders die strafbare feiten plegen, ernstige overlast veroorzaken of weigeren mee te werken aan hulpverlening, en waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het complexe karakter van de problematiek vraagt een aanpak die de eigen mogelijkheden van de zorgverlening of het strafrecht overstijgt.

Maatschappelijke visitatie

De RvC heeft mede de opdracht versterkt voor de in 2020 gehouden visitatie over de periode 2016-2019. Deze maatschappelijke visitatie is uitgevoerd door Pentascope.

Na een gedegen voorbereiding door Stadlander heeft de visitatiecommissie documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met een groot aantal interne en externe belanghebbenden. Het visitatie rapport geeft herkenning. Wij zijn trots op de bereikte maatschappelijke prestaties. Ook zijn er aanknopingspunten voor verbetering gegeven. Onder meer de wens tot grotere betrokkenheid en invloed van zowel huurdersvertegenwoordigers als gemeenten op het beleid van Stadlander zien we als een aandachtspunt. Mogelijk is dit een keerzijde van de gedrevenheid, enthousiasme en creativiteit waarmee de Stadlanders volgens de visitatiecommissie werken. Het vinden van een balans is de uitdaging voor de toekomst.

"Senioren helpen, daar word ik heel blij van"

Lenny Winkel, coördinator senioren en mantelzorg van de BWI

Lees verder

"Senioren helpen, daar word ik heel blij van"

Lenny Winkel, coördinator senioren en mantelzorg van de BWI

Eenzaamheid, niemand meer zien. Het soms zelfs niet meer zien zitten. Niet meer naar de winkel durven. Het zijn zomaar een paar effecten van de huidige pandemie, die duidelijk zichtbaar waren onder senioren en mantelzorgers. Dat merken we bij Stadlander ook. Gelukkig is er hulp, bijvoorbeeld van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI). “Veel mensen deden de deur dicht en hebben een jaar in huis gezeten”, zegt Lenny Winkel, coördinator senioren en mantelzorg van de BWI. “Sinds het vaccin er is, zie je het vertrouwen gelukkig weer toenemen.”

De BWI is – de naam zegt het al – een brede organisatie. Behalve senioren en mantelzorg vallen ook jeugd en jongeren, vrijwilligers, Grip op Geld en het Vraagpunt eronder. De BWI is sinds kort gevestigd in de openbare bibliotheek te Hoogerheide. Lenny: “Ouderen moeten tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wij helpen om dit op een verantwoorde en prettige manier mogelijk te maken. Maar in coronatijd kregen we minder hulpvragen en konden we ook minder bieden. Dat laatste omdat veel van onze vrijwilligers ook niet meer zo piepjong zijn, en dus kwetsbaar zijn.”

“Door goed te luisteren kom je erachter wat mensen nodig hebben
om bepaalde situaties te kunnen volhouden. Soms gaat het om
kleine, simpele dingetjes”

Perspectief bieden
Toch had de BWI ook in die lastige tijd een belangrijk ‘wapen’ in huis: een luisterend oor. Lenny: “Mensen die we al in zicht hadden, hebben we regelmatig gebeld. Er zijn ook wel adressen waar ik twee of drie keer op bezoek ben geweest, gewoon om wat perspectief te bieden. Dan spraken we elkaar in de tuin met een kopje koffie erbij.” Het luisterend ‘BWI-oor’ is ook buiten corona om van groot belang. “Door goed te luisteren kom je erachter wat mensen nodig hebben om bepaalde situaties te kunnen volhouden. Soms gaat het om kleine, simpele dingetjes.” Lenny Winkel geeft een voorbeeld: “Een man die zijn wekelijkse biljartuurtje niet wil missen, maar ook zijn dementerende vrouw niet alleen thuis kan laten. Wij kunnen dan helpen door een vrijwilliger in te zetten, zodat die man gewoon kan gaan biljarten. Of iemand uit zijn eigen netwerk.” Maar er kunnen ook heel andere oplossingen nodig zijn om zo verantwoord en plezierig mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Een traplift bijvoorbeeld, of een gelijkvloerse woning. “Daarvoor moet je bij het WMO-loket van de gemeente zijn, maar wij zijn vaak de begeleidende tussenschakel. Zoals we ook regelmatig doorverwijzen naar Stadlander en Woningstichting Woensdrecht, of naar de GGZ, de wijkverpleging of de casemanager dementie. De lijntjes zijn kort.”

Regie houden
Andere ijzers die de BWI in het vuur heeft om ouderen te helpen, zijn bijvoorbeeld het leveren van maaltijden en het regelen van personenalarmering. “Zelf de regie houden, dat is altijd het streven. Wie daarbij een beetje hulp nodig heeft, kan bij ons terecht”, zegt Lenny. Ze vindt het fantastisch werk. “Mensen ondersteunen, daar word ik heel blij van. Je hebt er creativiteit voor nodig, je puzzelt mee met mensen en gaat echt naast ze staan. Wat ik de afgelopen periode wel heb gemist is dat je niet even iemands arm kan vasthouden, of een klopje op de schouder geven. Dat zegt veel meer dan een half uur kletsen…”