Spring naar content

Claudia Brandenburg blikt terug op 2021

Coronajaar
“Het jaar 2021 stond grotendeels nog in het teken van corona, en dat was natuurlijk wel lastig. Als RvC heb je daarmee te dealen. Je kunt minder contact hebben met elkaar, met belanghebbenden en met de organisatie. Toch denk ik dat er een aantal hele mooie dossiers zijn opgestart, met name veel investeringsprojecten. Daar zijn we nu al druk mee bezig. Het helpt ons om weer naar de toekomst te kijken.”

Rol van de RvC in 2022
“De RvC heeft natuurlijk ook de taak om goed naar zichzelf te kijken. We hebben een governance-code en in Nederland wordt er goed gekeken hoe je toezicht moet houden. Dat betekent dat we met elkaar evalueren. We kijken naar wat we goed hebben gedaan en naar wat er beter kan. De rol van de RvC ten opzichte van de bestuurders en andere stakeholders is iets wat steeds ter discussie staat. Dat betekent dat we jaarlijks evalueren en dat we alles wat we vorig jaar gedaan hebben weer meenemen in onze evaluatie die we in juni gaan uitvoeren. We hopen daarmee een nog betere raad te worden en nog meer toegevoegde waarde te kunnen leveren.”

“We zijn ontzettend blij dat we dit jaar weer op een andere manier contact kunnen hebben. Meer fysiek en daardoor beter kunnen begrijpen wat de huurders willen”

Contact met huurders
“In 2021 hebben we geprobeerd om contact te houden met de huurders, maar daar zaten natuurlijk beperkingen aan. We moesten dat anders doen. Gelukkig hebben we huurderscommissarissen die – binnen de regels – contact hebben gehouden. We zijn ontzettend blij dat we dit jaar weer op een andere manier contact kunnen hebben. Meer fysiek en daardoor beter kunnen begrijpen wat de huurders en de vertegenwoordigers van de huurders willen. Want uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal tevreden huurders. Ook van Stadlander.”

Claudia Brandenburg
voorzitter Raad van Commissarissen

Governance

De Governancecode Woningcorporaties  bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.

De RvC vindt een deugdelijk bestuur, goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht belangrijk. De RvC onderschrijft statutair de Governancecode Woningcorporaties en is verplicht deze code na te leven. In 2019 gebruikte de RvC dit toezicht- en toetsingskader bij haar afwegingen, het nemen van besluiten en het beoordelen van bestuursvoorstellen.

2021
De RvC heeft ook een klankbordfunctie richting in eerste instantie de bestuurder. Zij denkt actief mee over de koers en ontwikkelingen die het functioneren van de organisatie kunnen beïnvloeden. Nadrukkelijk betreft deze klankbordrol niet alleen de koers en kernvraag, maar wordt deze door de leden van de RvC ook breder opgevat. Aan de advies- of klankbordrol geeft de RvC uitvoering tijdens reguliere vergaderingen en daarbuiten tijdens themabijeenkomsten, gewijd aan specifieke onderwerpen. Vanuit deze rol is de RvC in 2021 vooral betrokken geweest bij de nieuwe sturingsfilosofie.

Auditcommissie

De auditcommissie vervult een afstemmende en voorbereidende rol bij onderwerpen van financiële aard. Tijdens de bijeenkomsten van de auditcommissie wordt dieper ingegaan op te behandelen onderwerpen. Daarnaast worden in de auditcommissie financiële onderwerpen besproken die (nog) niet gereed zijn voor behandeling tijdens een RvC-vergadering. De auditcommissie vervult op deze wijze een adviserende rol richting de bestuurder op een meer verdiepende wijze dan tijdens de RvC-vergaderingen. De auditcommissie bestond in 2021 uit mevrouw Corsmit (voorzitter), de heer Cloudt en mevrouw Van Oudenaren. Verder zijn normaliter de bestuurder, de controller, de directeur bedrijfsdiensten en de manager administratie bij de vergaderingen aanwezig.

2021
De auditcommissie kwam in 2021 driemaal bijeen. Op de agenda stonden de gebruikelijke stukken rondom jaarrekening, begroting, nevenstructuur en accountantscontrole. Met de accountant is uitgebreid gesproken over de bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening, daarna is afscheid genomen van deze accountant omdat de termijn erop zat. Met de nieuwe accountant is gesproken over het concept auditplan en de specifieke behoeftes voor de controle. Daarbij is specifiek aandacht gevraagd voor de soft controls. Dit zal in 2022 verder uitgewerkt worden.