Spring naar content

Wij zijn Stadlander

Een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Wij willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, in een duurzame wijk die schoon en veilig is, met goede buren en genoeg voorzieningen in de buurt, zoals scholen en winkels. Daarom zijn we actief betrokken bij de samenleving. In de stad en in de dorpen.

Missie

Wij staan voor het duurzaam huisvesten van mensen die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien.
Samen met onze partners werken we aan duurzame wijken en kernen waarin het prettig wonen is.

Visie

Wij richten ons op het verhuren van woningen. Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen in de samenleving. Voor de primaire doelgroep hebben we voldoende woningen met aanvaardbare woonlasten en bijpassende kwaliteit. Voor de andere doelgroepen hebben we ook woningen met een passende prijs en kwaliteit.

Samen met onze stakeholders werken we aan een totaalaanpak van gedifferentieerde wijken en kernen. Dit kan omdat we een efficiënt werkende, financieel gezonde corporatie zijn, die verankerd is in de samenleving, de huurder centraal stelt en duurzaam ondernemerschap nastreeft.

We benaderen de volkshuisvestelijke opgave regionaal en geven daar lokaal invulling aan.

Koers

We ervaren dat de samenleving steeds complexer wordt. Er spelen veel vraagstukken die ons bezig houden vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en onze taakopvatting. We zien in onze wijken, buurten en kernen de druk toenemen op de leefbaarheid. Van Europa tot lokaal zien we de zoektocht hoe we een duurzamere wereld kunnen maken. Op onze huurders wordt een steeds groter beroep gedaan op eigen kracht en organisatie, terwijl niet iedereen bij machte is om dit te doen.

Vanuit deze veranderende samenleving is het belangrijk dat we een voortdurende ontwikkeling doormaken. We omarmen het goede en zetten ook nieuwe ontwikkelingen in om bij te blijven. Het is steeds de vraag hoe we dat doen. We zien een beweging dat we nog verder doorschuiven naar een corporatie die er is voor haar huurders en het maatschappelijk rendement. Iedereen onderkent de noodzaak nog meer in te zetten op de maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkgebied, maar is zich ook bewust dat we niet alles zelf kunnen oplossen.

Onze ondernemingswaarden

  • De huurder centraal
  • Verankering
  • Duurzaam

Alle onze acties en ambities dragen bij aan deze waarden.